หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านตูม 63 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
3 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
7 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
9 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
12 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านสดำ 18 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านกราม 12 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
28 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านขนุน 33 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
31 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
33 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
35 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
36 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านกันจด 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านดาน 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
54 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านระโยง 6 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
57 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
59 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนมหาราช 2 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านดู่ 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
67 โรงเรียนบ้านสลับ 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
72 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
74 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านด่าน 22 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
76 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านเดื่อ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านโตนด 13 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
84 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม