หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ปฐมวัย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านสดำ 18 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
8 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านตูม 63 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
15 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
21 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม