หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด การงานอาชีพ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านตูม 63 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
5 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านโตนด 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
33 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
34 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านขนาด 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
56 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
59 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านตานวน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านปุน 31 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
63 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
66 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม