หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คอมพิวเตอร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านตูม 63 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านดู่ 12 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านกันจด 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านสลับ 5 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
45 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
47 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
50 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม