#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา นางสุจิตรา จูมสีมา นางวรุณรัตน์ บุญเริ่ม 0835695635 rakdech81@gmail.com
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ นางอัญชลี เกษมสุข นางราตรี หงษ์จุมพล 0881272979 gratibnoy555@gmail.com
4 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว นางสาวนวพร ขันทอง 0807984634 navaporn16@gmail.com
5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
7 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) นายวชิระ ฉวีวงษ์ นางศิริรัตน์ ยงทวี 087-962-1226 krututaa555@gmail.com
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง นางสาวดนตรี บุญลี นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ 0872391221 thunya_jeje@hotmail.co.th
9 โรงเรียนบ้านกระเจา นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 0819999069 Chichana2507@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นายพิชิต ศิริชนะ นางเพ็ญประภา จันทรา 0885957857 penprap.27072518@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านกระทิง นายจรูญ วรรณทอง นางสาววิลาวัณย์ ดับโศก 0650351714 sera-noi@hotmail.com
12 โรงเรียนบ้านกระบี่
13 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
14 โรงเรียนบ้านกระเบา นายสุประกิต จันทร์ถา วรัญญา แดนกาไสย 0847990533 pnundanava@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา นายวุฒิพงษ์ ถันทอง นายพัฒนา แสงสุวรรณ 0872525790 patsan2556@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
17 โรงเรียนบ้านกระหวัน
18 โรงเรียนบ้านกราม นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ 0954285262 puipuipui2556@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง นายบัญญัติ ลาภบุญ 0610305924 lomsakph@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ นางสาวขมาพร ขจรเพชร 0881316288 taw.taw17@yahoo.co.th
21 โรงเรียนบ้านกันจาน นางจันจิรา ศรีจันทร์ นายธีรภัทร คำสุมาลี 0943954155 aof612@gmail.com
22 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสงวน สีลากุล นายพัฒนะ อรรคชัย 0870610860 Nuchai1199@gmail.com
23 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายธวัชชัย บุญน้อย นางนุจรี ปรีเปรม 0817091201 krunud2512@gmail.com
24 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมนูญ เลิศศรี นางจำปา สมรัตน์ 0817603484 keem26042517@gmail.com
25 โรงเรียนบ้านกันทรอม
26 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธนภัทร ศรีโสด นายธนภัทร ศรีโสด 0892811406 k_kudnakeaw@hotmail.com
27 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
28 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง นายไพสงค์ แซ่เตีย นางสาวเพ็ญพิมล จันทร์งาม 0862292025 sskedu4_010@sskedu4.go.th
29 โรงเรียนบ้านแก
30 โรงเรียนบ้านขนาด นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ นางจิณห์วรา วันทา 087-377-7878 phongsak.530697@gmail.com
31 โรงเรียนบ้านขนา
32 โรงเรียนบ้านขนุน
33 โรงเรียนบ้านขะยูง นายลมัย พวงเพ็ชร นายดวงตา บุญชาลี 081-3893066 DuangtaB@gmail.com
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน นางปิยวดี กองห้า 0880731711 maam4003@gmail.com
35 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) นายเฉลิม มงคลแก่นทราย นางไพลิน ทีงาม 093-3296003 pailin.22@hotmail.co.th
36 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
37 โรงเรียนบ้านคำกลาง นายธนชัย อุ่นอ้วน รุ่งมณี สุนันท์ 088-3677417 rungmaneeka@gmail.com
38 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
39 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นายสุดใจ พานิช นายนพดล อุตรักษ์ 0981097682 kk.noknoi1234@gmail.com
40 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง นายสมจิต ชาภักดี 0848972992 chapagdee@hotmail.co.th
41 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นางเนตรนภา สาระวรรณ นายประสิทธิ์ วงพินิจ 0821300541 prasitzaazaa@gmail.co.th
42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
43 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายสมปอง ชินตะวัน นายธิติพล เกษรัตน์ 0857761926 thitiphonkasaew@gmail.com
44 โรงเรียนบ้านจองกอ
45 โรงเรียนบ้านจะเนียว นายแมนศักดิ์ แถมวัน นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ 0972640352 Saknarin_sin@hotmail.com
46 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก นายปิยะ การะเกษ นายรชยุตม์ สุขชาติ 0910198171 rachayut@hotmail.com
47 โรงเรียนบ้านจานบัว นายรัตนสิทธิ์ โสพล นายอนุพงศ์ บุญร่วม 0856132059 anupongdd@gmail.com
48 โรงเรียนบ้านจานเลียว
49 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายสุทธี อาการ นายทวีเดช สุระชาติ 0896276214 thaveedach17@hotmail.com
50 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายจิมจง ทองคำวัน นายทศพล ขันทอง 092-6213001 Todsapon888@gmail.com
51 โรงเรียนบ้านชำเขียน นายศักดา ดาระหงษ์ 0872575246,0892709746 s.darahong@hotmail.com
52 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง นายเสมียน ละเลิศ นายทองดี ชื่นตา 0890711852 cjmschool163@gmail.com
53 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
54 โรงเรียนบ้านชำม่วง
55 โรงเรียนบ้านซะวาซอ นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ นางพนิดา อุตส่าห์ 0942678999 pnd_us@hotmail.com
56 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก นายชุมพร ขันสิงห์ นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว 0817901906 ajandewit@hotmail.com
57 โรงเรียนบ้านซำตาโตง นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง นางจิตฤทัย ผงล่ำ 0800019151 wanthong2014@outlook.co.th
58 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นายเฉลิม มงคลแก่นทราย นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร 0848395328 ratha.1339@gmail.com
59 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ นายอุทัย สร้อยสนธ์ นางจันจิรา สมหวัง 0879595245 aew87618@hotmail.com
60 โรงเรียนบ้านซำ
61 โรงเรียนบ้านดอนข่า นางวิชุดา ชัยชาญ นางประยงค์ ร่วมจิตร 0812968639 prayong0011@gmail.com
62 โรงเรียนบ้านดอนเขียว นายบัวลอน คำศรี นางพัชรี ครองยุติ 0862659317 pat.kongyut@gmail.com
63 โรงเรียนบ้านด่าน นายชัยศักดิ์ นาดี นายโกศล ป้องกัน 0649747541 kosoltee5@gmail.com
64 โรงเรียนบ้านดาน นายทรงพล โพธิ์ขาว นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า 0870464347 e_u_b@windowslive.com
65 โรงเรียนบ้านดู่ นายอภิศักดิ์ ไสว นางพวงแก้ว พากเพียร 0621985596 Phoungkeaw56@gmail.com
66 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
67 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายทองคำ รักษาวงษ์ นางบังอร เพริดพราว 0856389476 wisit.paona@gmail.com
68 โรงเรียนบ้านเดื่อ นายทวี สอนคำเสน นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์ 0923438008 kook_kai2424@hotmail.com
69 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
70 โรงเรียนบ้านโดนอาว นายสมยศ ภูสิงห์ นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ 0846070276 jarruwan.jaja@gmail.com
71 โรงเรียนบ้านตระกวน นายธัชชัย นาจำปา นางธาวินี ประทุมวงค์ 0934130587 addtawine@gmail.com
72 โรงเรียนบ้านตระกาจ
73 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นายประมาณ ประสานพันธ์ นางอำไพ บุญชาลี 0872464383 aumpai_s@hotmail.com
74 โรงเรียนบ้านตาเครือ
75 โรงเรียนบ้านตาแท่น นายสุเรียน สนทะยา นางบุญสิตา พิมาทัย 0817902436 Boonsitapimathai@gmail.com
76 โรงเรียนบ้านตานวน
77 โรงเรียนบ้านตาแบน
78 โรงเรียนบ้านตาปรก นายศิริพงษ์ บุตกร นางณัฐวดี ผิวโชติ 0844761338 nut_ed37@hotmail.com
79 โรงเรียนบ้านตายู
80 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 0878687472 saksitsan@gmail.com
81 โรงเรียนบ้านตาเส็ด นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร 0868769725 promviharn4@gmail.com
82 โรงเรียนบ้านตาหมื่น นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี 0856564965 thannawatn@gmail.com
83 โรงเรียนบ้านตาเอก
84 โรงเรียนบ้านตูม นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ นางสาวราตรี คงมาก 0956154512 kisicowboy@hotmail.com
85 โรงเรียนบ้านโตนด
86 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นายอัศวิน เกษสร นางบุญชุม คำทอง 0930635932 adsawin1990@gmail.com
87 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
88 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
89 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นายจินดา ศรีรวัฒน์ นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ 0933208350 nansri04112507@gmil.com
90 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นายสิทธิชัย พงษ์สิน นางสาวกาญจณภัส เย็นใจ 0652262629 valee@2504
91 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน นายนที สุขพอดี นายยงยุทธ นนทา 0933655722 yut_houyai@hotmail.com
92 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นายlสมจิต สวัสดี นางวรรณี แสนลา 0844175044 wennee.sanla@hotmaii.co.th
93 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
94 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน นายไพรัตน์ ทองบ่อ นายธัชชา เพิ่มเพียร 0852095855 tutsha@hotmail.com
95 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
96 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง - นางสุวลักษณ์ ภูสิงห์ 0934082246 won.uch@hotmail.com
97 โรงเรียนบ้านนาขนวน
98 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
99 โรงเรียนบ้านนารังกา
100 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
101 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
102 โรงเรียนบ้านโนนแก
103 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ นายบุญเพียร พุทธวงค์ 0853059245 p9400p@gmail.com
104 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
105 โรงเรียนบ้านโนนงาม
106 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ นางพรภิมนต์ คำชุมภู 097-3325005 ponpimon_2529@hotmail.co.th
107 โรงเรียนบ้านโนนจิก
108 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
109 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
110 โรงเรียนบ้านโนนแฝก นายนพรัตน์ สายลุน นางสาวกฤตยา สาสังข์ 0813066874 boona_7@hotmail.com
111 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
112 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน นายถวิล แพงยา นางสุนิตา นันเสนา 0856394928 sunitanansena@gmail.com
113 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสาริศ ขำศรีบุศ นางสาววาสนา บุญพา 0981066740 wtime3wa@gmail.com
114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายเสริญ บุญทองเพชร นางสาวธิดารัตน์ สัญญา 0862488806 Thida.sanya@gmail.com
115 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
116 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
117 โรงเรียนบ้านโนนสูง
118 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
119 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นายสมศักดิ์ สุขศาลา นางพรรัชดา คำตัน 0623822487 pornratchada1478id@gmail.com
120 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง นายเพทาย เพชราเวช นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ 0897204916 samachanid@gmail.com
121 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
122 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน นายเสถียร พรหมโลก นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธี 0956196462 mintra1982@yahoo.com
123 โรงเรียนบ้านบักดอง นายอะเด็น สมัครพงศ์ นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ 0885838916,0935727707 salathai03@hotmail.com
124 โรงเรียนบ้านบึงมะลู
125 โรงเรียนบ้านปะทาย
126 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา นายมงคล สุทธิสน นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ 0872504187 punwittayaschool@gmail.com
127 โรงเรียนบ้านปุน นายประเวช สัตยากุล นางขวัญเมือง ชมคำ 085-4944348 Panida_tukta@gmail.com
128 โรงเรียนบ้านผือ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ 0878244936 Kruawan124@gmail.com
129 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน นายเพชร วงพรมมา นางสาวสุกฤตา แก้วพิทักษ์ 0943923458 nookoy.auy@gmail.com
130 โรงเรียนบ้านพยอม นายบุญคง เนตรภักดี นายคมสันต์ สีทะ 0857746678 khomsan006@hotmail.com
131 โรงเรียนบ้านพรทิพย์
132 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายเกียรติคุณ สืบหล้า นางกมล ชูกลิ่น 0899189182 kamonmana@gmail.com
133 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ 045969283,0839318391 udomsaksriyan@gmail.com
134 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
135 โรงเรียนบ้านเพ็ก
136 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายปรีชา ทองอินทร์ นายปรีชา ทองอินทร์ 0887073455 phokramun01@gmail.com
137 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายพิชัย จุลวรรณโณ นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว 0653413199 phichaijun@gmail.com
138 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 0954516199 sinee585@gmail.com
139 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข นางภัทรกิจ พรมวิหาร 0879564546 boborzang@gmail.com
140 โรงเรียนบ้านภูทอง นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ นายพลายงามเภาพาด 0817251689 looktaonaka@gmail.com
141 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
142 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
143 โรงเรียนบ้านม่วงแยก นางจิตรา กุมพันธ์ นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ 0892807430 kumpun_30@hotmail.com
144 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
145 โรงเรียนบ้านระโยง
146 โรงเรียนบ้านระหาร นายวิทวัส รัตโน นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 0611643008 phatkawp@gmail.com
147 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ นายพล สำลี นายสาทิศ ศิริวงษ์ 0924239742 satim03@hotmail.com
148 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
149 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
150 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
151 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายประสพ ขอจงสุข นางสาวศรินญา คำภาปัตน์ 0850241213 somwarn9@hotmail.com
152 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ นายสมัย อดทน นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ 0918323405 krupong25@gmail.com
153 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
154 โรงเรียนบ้านศิวาลัย นายวัฒนา​ จันทะวงษ์ นางอำไพ​ ไชยสงคราม 0810758333 ampai33308@gmail.com
155 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม นางนิลยา นาไชยธง นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน 0982536174 mr.saranjazz6@gmail.com
156 โรงเรียนบ้านสดำ นายไกรสร อุ่นแก้ว นางอัญชลี เหมือนมาตย์ 0817606953 an_jan5@hotmail.com
157 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
158 โรงเรียนบ้านสลับ
159 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายเสถียร จำเริญ นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ 0878721175 tanongsak-s@hotmail.com
160 โรงเรียนบ้านสว่าง
161 โรงเรียนบ้านสะพุง
162 โรงเรียนบ้านสังเม็ก นายทวี ฝอยทอง นางสาววิไล อัมพรศรี 0853357236 takwilai57@gmail.com
163 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
164 โรงเรียนบ้านสามเส้า
165 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นายชวน แก้วกัณหา นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ 0878743878 le_koong1@hotmail.com
166 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
167 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย นายสำนวน แตะต้อง นางสาวกิตติยา หันแถลง 0844739654 pathai.1120@gmail.com
168 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ นายวุฒิชัย เผ่าภูรี 0985741292 Wuttichai2205@gmail.com
169 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง นางภรนภา สาสังข์ 0823737455 ttong1978@gmail.com
170 โรงเรียนบ้านหนองเก่า นายไสว มีสติ นางสาวดาวิณี อิงไทย 0800349623 palmy.zheza@gmail.com
171 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
172 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
173 โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ 0869299912 kitjakan4@gmail.com
174 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ นางอุรา กรมพะไมย 087-8744211 ura83@windowslive.com
175 โรงเรียนบ้านหนองจิก นายทินกร มณีกุล นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ 0880755206 nannapasja4655@gmail.com
176 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ นายวีรชาติ แสงกล้า นางนุชนาถ พิมอักษร 0866341318 noot8909@gmail.com
177 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร นางสาวอรศรัยญา บุญลา 0817902436 onsaraiya@gmail.com
178 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นายตรีเพชร สุนสาย ศศิธร สลับเชื้อ 085 0232631 sasitornStr111@gmail.com
179 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส นายชรลอน โชติรัตน์ นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล 0813211273 nogtuksch@gmail.com
180 โรงเรียนบ้านหนองทา
181 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
182 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน นายสุนทร ทองสวัสดิ์ นางสุกัญญา มาตราวงค์ 0878707573 skn.palee@gmail.com
183 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
184 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี 045660395,0630201649 sangarun_sk@hotmail.com
185 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายวรุตม์ มั่นจิตร นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ 0892826165 kiddty55@gmail.com
186 โรงเรียนบ้านหนองบัว นายประชัน ธรรมรส นางสาวดวงใจ กตะศิลา 0872421887 pookpui.dk@gmail.com
187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
188 โรงเรียนบ้านหนองผือ นางกุหลาบ พวงมะลิ นางสาววัชรา น้อยสงวน 0823718154 watchara.noisanguan@gmail.com
189 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ นางรัตติยา วรวิเศษ 0934183645 nookrattiya16@gmail.com
190 โรงเรียนบ้านหนองยาว นางปรมาภรณ์ ทองสุ นางสาวบังอร ศรีผ่องใส 0810025635 sripongsai28@hotmail.com
191 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล นายนำพล กิ่งมะณี นายกรกฎ ณ อุบล 0870574330 basenvi5@hotmail.com
192 โรงเรียนบ้านหนองรุง นางสาวทีฆรภัค ดวงสา นางสาวจิรัชญา อ่อนอก 0895786425 jiratchaja@gmail.com
193 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ๋ นางสาวภัทรวดี อุทัยกรณ์ 0881043048 zomo.patarawadi@gmail.com
194 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
195 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
196 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
197 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) นายบัญชา ปรากฎมาก นางลำดวน ไชยโยธา 0879618356 lumduanchaiyotha@gmail.com
198 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
199 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสนิท จำปาทิพย์ นางสาวยุพิน มีผลกิจ 0872565876 aoy270418@gmail.com
200 โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายจิตกร ป้องกัน นางสาวปวีณา คำศรี 0944404600 prampong5556@gmail.com
201 โรงเรียนบ้านหินวิทยา
202 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
203 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง นางสาวธนพร พิลัย 094-4044523 namtan_sped@hotmail.com
204 โรงเรียนบ้านอาราง นายชัยนัตร ไชยสาร นางลำไพร หล้าศรี 0621952307 lamprailasri4@gmail.com
205 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
206 โรงเรียนมหาราช 2
207 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ นางสาวสุดาพร บัวจูม นางจินตนา น้อยจีน 0935398499 marie2556kantaralak@gmail.com
208 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม
209 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
210 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา นายประยุทธ์ กษิรา สุขโรจนภูวดล 0810722028 kroothip2531@gmail.com
211 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
212 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี นางสาวโสภา ใจหวัง 0870182351 Aui_sopa555@hotmail.com
213 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายจำเริญ แก้วมณี นายอรรถสิทธิ์ อำนวย 0895712952 attasit.amnuay@gmail.com
214 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายณรงค์ จำปา นางสาวสมัย สะใบ 0868914929 chusamai12@gmail.com
215 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
216 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
217 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ นางสาวบุญร่วม วิชาชัย นางประยงค์ สายะสมิต 0868700437 noy0868700437@gmail.com
218 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ นางนิภาพร ส่งเสริม 0956090289 Kru.tarn1@gmail.com
219 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม