#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เมืองกันทร์ 4 2 5 4
2 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา เมืองกันทร์ 5 1 12 7
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ เมืองกันทร์ 47 3 80 56
4 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา เมืองกันทร์ 24 13 70 40
5 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ เมืองกันทร์ 16 13 45 28
6 โรงเรียนบ้านสว่าง เมืองกันทร์ 8 7 46 20
7 โรงเรียนบ้านสังเม็ก เมืองกันทร์ 9 8 46 21
8 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ เมืองกันทร์ 7 4 8 7
9 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข เมืองกันทร์ 3 0 4 4
10 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) เมืองกันทร์ 3 1 6 5
11 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ เมืองกันทร์ 0 2 0 0
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เมืองกันทร์ 3 2 5 4
13 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว เมืองกันทร์ 6 4 10 10
14 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เมืองกันทร์ 4 8 9 4
15 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เมืองกันทร์ 9 1 28 14
16 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น เมืองกันทร์ 42 6 73 58
17 โรงเรียนบ้านขนา เมืองกันทร์ 0 1 0 0
18 โรงเรียนบ้านขะยูง เมืองกันทร์ 7 2 21 12
19 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา เมืองกันทร์ 5 5 5 5
20 โรงเรียนบ้านกระบี่ เมืองกันทร์ 2 3 6 2
21 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองกันทร์ 27 39 42 37
22 โรงเรียนบ้านแก เมืองกันทร์ 0 1 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมืองกันทร์ 60 22 202 100
24 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา เมืองกันทร์ 3 2 5 4
25 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส มออีแดง 12 6 29 20
26 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา มออีแดง 7 3 12 11
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 มออีแดง 13 4 28 19
28 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก มออีแดง 24 10 42 33
29 โรงเรียนบ้านด่าน มออีแดง 22 9 49 30
30 โรงเรียนบ้านตาแท่น มออีแดง 25 5 45 33
31 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน มออีแดง 0 0 0 0
32 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง มออีแดง 39 6 89 60
33 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ มออีแดง 24 6 32 30
34 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ มออีแดง 16 4 25 19
35 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ มออีแดง 24 3 42 32
36 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด มออีแดง 6 4 15 6
37 โรงเรียนบ้านบึงมะลู มออีแดง 12 4 24 19
38 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ มออีแดง 1 1 3 2
39 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล มออีแดง 31 3 102 57
40 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) มออีแดง 13 3 25 24
41 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม มออีแดง 6 7 22 11
42 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย มออีแดง 6 10 13 10
43 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย มออีแดง 4 2 4 4
44 โรงเรียนบ้านสามเส้า พนมดงรัก 30 12 62 43
45 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ พนมดงรัก 19 5 25 22
46 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ พนมดงรัก 15 9 23 19
47 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย พนมดงรัก 8 1 14 10
48 โรงเรียนบ้านปะทาย พนมดงรัก 8 4 15 12
49 โรงเรียนบ้านผือ พนมดงรัก 11 2 55 21
50 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน พนมดงรัก 21 8 46 36
51 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น พนมดงรัก 7 1 10 9
52 โรงเรียนบ้านโนนเปือย พนมดงรัก 1 2 2 2
53 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง พนมดงรัก 22 2 38 27
54 โรงเรียนบ้านโดนอาว พนมดงรัก 28 21 71 50
55 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย พนมดงรัก 8 8 13 10
56 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง พนมดงรัก 18 6 30 26
57 โรงเรียนบ้านชำม่วง พนมดงรัก 5 2 13 8
58 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด พนมดงรัก 19 5 36 30
59 โรงเรียนชนะใช้กิจการ พนมดงรัก 24 2 40 34
60 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ พนมดงรัก 1 0 6 1
61 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) พนมดงรัก 2 3 3 3
62 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) พนมดงรัก 22 5 43 37
63 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ พนมดงรัก 18 4 45 29
64 โรงเรียนบ้านจานเลียว พนมดงรัก 5 4 7 7
65 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล บึงระนาม 10 4 14 13
66 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง บึงระนาม 5 2 9 8
67 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) บึงระนาม 9 3 19 15
68 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย บึงระนาม 37 11 63 55
69 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง บึงระนาม 25 8 49 35
70 โรงเรียนบ้านโนนงาม บึงระนาม 10 1 25 16
71 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน บึงระนาม 14 4 26 20
72 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บึงระนาม 8 4 18 10
73 โรงเรียนบ้านนาขนวน บึงระนาม 11 5 18 16
74 โรงเรียนบ้านนารังกา บึงระนาม 8 8 18 13
75 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บึงระนาม 4 3 6 6
76 โรงเรียนบ้านโตนด บึงระนาม 13 7 21 17
77 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน บึงระนาม 7 2 12 7
78 โรงเรียนบ้านซะวาซอ บึงระนาม 8 1 13 12
79 โรงเรียนบ้านตาเครือ บึงระนาม 0 1 0 0
80 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง บึงระนาม 14 2 25 19
81 โรงเรียนบ้านขนุน บึงระนาม 33 5 53 37
82 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ บึงระนาม 16 1 35 26
83 โรงเรียนบ้านกันจาน บึงระนาม 7 1 16 14
84 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) ภูกระจาน 14 1 22 17
85 โรงเรียนมหาราช 2 ภูกระจาน 12 2 24 15
86 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ภูกระจาน 0 0 0 0
87 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ภูกระจาน 3 1 7 5
88 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูกระจาน 18 3 30 25
89 โรงเรียนบ้านหนองทา ภูกระจาน 3 2 5 4
90 โรงเรียนบ้านหินวิทยา ภูกระจาน 9 1 14 13
91 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูกระจาน 21 8 45 28
92 โรงเรียนบ้านระโยง ภูกระจาน 6 2 16 9
93 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ภูกระจาน 5 3 13 7
94 โรงเรียนบ้านโนนจิก ภูกระจาน 6 1 16 9
95 โรงเรียนบ้านโนนสูง ภูกระจาน 5 8 18 7
96 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ภูกระจาน 7 7 10 9
97 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ภูกระจาน 13 10 26 20
98 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ภูกระจาน 12 4 18 16
99 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง ภูกระจาน 1 2 2 2
100 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ภูกระจาน 22 5 29 27
101 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) ภูกระจาน 8 3 9 9
102 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา ภูกระจาน 28 8 47 33
103 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ภูกระจาน 35 14 72 54
104 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ภูกระจาน 38 16 82 58
105 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ตำหนักไทร 7 0 18 13
106 โรงเรียนบ้านอาราง ตำหนักไทร 6 0 14 9
107 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำหนักไทร 1 1 3 2
108 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ตำหนักไทร 3 2 7 6
109 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำหนักไทร 77 15 186 117
110 โรงเรียนบ้านหนองเก่า ตำหนักไทร 3 4 5 4
111 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ตำหนักไทร 14 21 41 26
112 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ตำหนักไทร 23 8 43 33
113 โรงเรียนบ้านม่วงแยก ตำหนักไทร 4 4 6 4
114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตำหนักไทร 0 0 0 0
115 โรงเรียนบ้านบักดอง ตำหนักไทร 16 6 34 26
116 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ตำหนักไทร 22 16 38 28
117 โรงเรียนบ้านตาเส็ด ตำหนักไทร 4 3 6 6
118 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ตำหนักไทร 11 3 27 19
119 โรงเรียนบ้านโนนแฝก ตำหนักไทร 4 2 6 6
120 โรงเรียนบ้านดอนข่า ตำหนักไทร 5 2 17 10
121 โรงเรียนบ้านดาน ตำหนักไทร 15 20 64 29
122 โรงเรียนบ้านตาปรก ตำหนักไทร 20 18 33 29
123 โรงเรียนบ้านกระเจา ตำหนักไทร 7 1 17 13
124 โรงเรียนบ้านกระเบา ตำหนักไทร 21 2 44 29
125 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ตำหนักไทร 6 3 25 12
126 โรงเรียนบ้านซำตาโตง ตำหนักไทร 10 4 19 15
127 โรงเรียนบ้านโนนสูง ตำหนักไทร 10 6 22 15
128 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย น้ำตกห้วยจันทน์ 0 0 0 0
129 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ น้ำตกห้วยจันทน์ 22 9 40 35
130 โรงเรียนบ้านสดำ น้ำตกห้วยจันทน์ 18 5 48 28
131 โรงเรียนบ้านหนองขนาน น้ำตกห้วยจันทน์ 2 0 5 4
132 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำตกห้วยจันทน์ 10 1 65 25
133 โรงเรียนบ้านหนองผือ น้ำตกห้วยจันทน์ 7 2 17 13
134 โรงเรียนบ้านตาเอก น้ำตกห้วยจันทน์ 32 7 51 46
135 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทน์ 17 8 30 23
136 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ น้ำตกห้วยจันทน์ 41 11 95 65
137 โรงเรียนบ้านระหาร น้ำตกห้วยจันทน์ 14 1 18 18
138 โรงเรียนบ้านเดื่อ น้ำตกห้วยจันทน์ 8 4 21 11
139 โรงเรียนบ้านตานวน น้ำตกห้วยจันทน์ 3 0 7 6
140 โรงเรียนบ้านดู่ น้ำตกห้วยจันทน์ 12 22 42 24
141 โรงเรียนบ้านจองกอ น้ำตกห้วยจันทน์ 7 3 7 7
142 โรงเรียนบ้านจะเนียว น้ำตกห้วยจันทน์ 18 8 31 23
143 โรงเรียนบ้านซำ น้ำตกห้วยจันทน์ 3 5 5 4
144 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง น้ำตกห้วยจันทน์ 29 13 56 46
145 โรงเรียนบ้านกันทรอม น้ำตกห้วยจันทน์ 15 23 31 21
146 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์ 16 15 63 30
147 โรงเรียนบ้านกันจด น้ำตกห้วยจันทน์ 8 2 13 12
148 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย น้ำตกห้วยจันทน์ 13 5 30 22
149 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย น้ำตกห้วยจันทน์ 10 6 30 20
150 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา น้ำตกห้วยจันทน์ 3 8 13 5
151 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) น้ำตกห้วยจันทน์ 7 4 16 12
152 โรงเรียนบ้านหนองจิก ขุนโพธิ์ภูไพร 21 6 45 32
153 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ขุนโพธิ์ภูไพร 7 4 9 9
154 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ขุนโพธิ์ภูไพร 60 32 105 84
155 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขุนโพธิ์ภูไพร 0 0 0 0
156 โรงเรียนบ้านภูทอง ขุนโพธิ์ภูไพร 8 1 13 11
157 โรงเรียนบ้านศิวาลัย ขุนโพธิ์ภูไพร 22 18 34 29
158 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ขุนโพธิ์ภูไพร 4 4 8 6
159 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ขุนโพธิ์ภูไพร 12 2 32 20
160 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ขุนโพธิ์ภูไพร 15 3 34 23
161 โรงเรียนบ้านชำเขียน ขุนโพธิ์ภูไพร 2 0 2 2
162 โรงเรียนบ้านตาหมื่น ขุนโพธิ์ภูไพร 10 1 19 17
163 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ขุนโพธิ์ภูไพร 5 3 6 6
164 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ขุนโพธิ์ภูไพร 2 1 4 2
165 โรงเรียนบ้านกราม ขุนโพธิ์ภูไพร 12 2 39 18
166 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ขุนโพธิ์ภูไพร 12 3 22 17
167 โรงเรียนบ้านกระทิง ขุนโพธิ์ภูไพร 7 1 11 9
168 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม ศรีรัตนะ 0 0 0 0
169 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ 25 17 31 29
170 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ศรีรัตนะ 3 3 12 5
171 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ 30 9 70 53
172 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ศรีรัตนะ 15 6 32 26
173 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ศรีรัตนะ 3 6 3 3
174 โรงเรียนบ้านหนองรุง ศรีรัตนะ 3 4 11 5
175 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศรีรัตนะ 6 1 16 12
176 โรงเรียนบ้านสลับ ศรีรัตนะ 5 6 10 8
177 โรงเรียนบ้านสะพุง ศรีรัตนะ 10 2 30 20
178 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ศรีรัตนะ 13 6 26 18
179 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ศรีรัตนะ 34 17 51 43
180 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีรัตนะ 25 32 67 36
181 โรงเรียนบ้านโนนแก ศรีรัตนะ 1 2 3 2
182 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ศรีรัตนะ 4 0 10 6
183 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ 31 8 110 59
184 โรงเรียนบ้านตูม ศรีรัตนะ 63 54 193 113
185 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ศรีรัตนะ 5 5 10 7
186 โรงเรียนบ้านตระกาจ ศรีรัตนะ 7 2 37 19
187 โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีรัตนะ 2 1 2 2
188 โรงเรียนบ้านตายู ศรีรัตนะ 3 3 8 5
189 โรงเรียนบ้านตระกวน ศรีรัตนะ 12 2 17 13
190 โรงเรียนบ้านขนาด ศรีรัตนะ 8 0 15 12
191 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ศรีรัตนะ 15 6 39 24
192 โรงเรียนบ้านจานบัว ศรีรัตนะ 27 8 53 43
193 โรงเรียนบ้านกระหวัน ศรีรัตนะ 17 7 31 26
194 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีรัตนะ 18 7 24 23
195 โรงเรียนบ้านหนองฮาง เบญจลักษ์ 8 10 15 14
196 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร เบญจลักษ์ 15 2 33 21
197 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์ 25 8 56 40
198 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เบญจลักษ์ 16 10 102 39
199 โรงเรียนบ้านหนองยาว เบญจลักษ์ 12 8 48 23
200 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เบญจลักษ์ 25 9 58 41
201 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เบญจลักษ์ 4 4 8 5
202 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน เบญจลักษ์ 11 7 31 21
203 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) เบญจลักษ์ 46 16 73 58
204 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ เบญจลักษ์ 9 6 24 13
205 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน เบญจลักษ์ 13 4 16 13
206 โรงเรียนบ้านเพ็ก เบญจลักษ์ 6 2 12 9
207 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก เบญจลักษ์ 18 9 33 25
208 โรงเรียนบ้านหนองคับคา เบญจลักษ์ 2 1 3 3
209 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง เบญจลักษ์ 2 1 6 2
210 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง เบญจลักษ์ 14 7 26 17
211 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ เบญจลักษ์ 11 9 27 16
212 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น เบญจลักษ์ 1 2 3 2
213 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เบญจลักษ์ 5 8 15 7
214 โรงเรียนบ้านคำกลาง เบญจลักษ์ 2 2 6 4
215 โรงเรียนบ้านคำสะอาด เบญจลักษ์ 17 9 38 28
216 โรงเรียนบ้านดอนเขียว เบญจลักษ์ 6 8 20 11
217 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย เบญจลักษ์ 3 2 6 6
218 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง เบญจลักษ์ 7 3 13 10
219 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) เบญจลักษ์ 18 8 30 20
รวม 2,860 1,295 6,276 4,300  

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม