หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 7 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนบ้านตูม 6 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
3 โรงเรียนบ้านโดนอาว 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านตาเอก 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
8 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนบ้านสดำ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านกราม 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนบ้านขนุน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
21 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
25 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านดอนข่า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 5 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านด่าน 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
40 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
41 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านโตนด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านระโยง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
47 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
48 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านจองกอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านดาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านตาแท่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านปุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนมหาราช 2 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
86 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
87 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
90 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
91 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
92 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
93 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
94 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
95 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
96 โรงเรียนบ้านผือ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
97 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
98 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
99 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
100 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
101 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
102 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
103 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
104 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
105 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
209
145
41
7
193

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม