หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านพยอม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านอาราง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนบ้านสะพุง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
22 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านกันจาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านตระกาจ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านบักดอง 4 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านระหาร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
55 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านภูทอง 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
105
70
20
3
93

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม