หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ปฐมวัย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนบ้านสดำ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
11 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
12 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านด่าน 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
26 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนมหาราช 2 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
44 โรงเรียนบ้านขนุน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
46 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
60
27
26
7
60

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม