หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด การงานอาชีพ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนบ้านตูม 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
5 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านจานบัว 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านปะทาย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านปุน 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านพยอม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
25 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
26 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
27 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านกันจาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านกันทรอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านขนาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านโตนด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
74 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
129
100
13
5
118

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม