หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
2 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านตูม 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านดาน 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
12 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
13 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
14 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
15 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนบ้านขนาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านตายู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านเพ็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านสดำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านกระทิง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านนารังกา 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านปุน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
50 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
51 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
52 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
53 โรงเรียนบ้านโตนด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
54 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
55 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
83
45
22
9
76

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม