หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 12 9
81.82%
1
9.09%
1
9.09%
11
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 11 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 9 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 9 6
66.67%
2
22.22%
1
11.11%
9
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 11 5
45.45%
4
36.36%
2
18.18%
11
6 โรงเรียนบ้านระหาร 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
8 โรงเรียนบ้านสามเส้า 11 4
44.44%
1
11.11%
4
44.44%
9
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 8 4
57.14%
1
14.29%
2
28.57%
7
10 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 7 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
12 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 10 3
30.00%
6
60.00%
1
10.00%
10
13 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 9 3
42.86%
3
42.86%
1
14.29%
7
14 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
15 โรงเรียนบ้านจะเนียว 5 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 6 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
17 โรงเรียนบ้านตูม 6 3
50.00%
0
0.00%
3
50.00%
6
18 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
19 โรงเรียนบ้านบักดอง 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
20 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
21 โรงเรียนบ้านขนุน 10 2
25.00%
4
50.00%
2
25.00%
8
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 7 2
28.57%
2
28.57%
3
42.86%
7
23 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 7 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
25 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 7 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
26 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 6 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
27 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 6 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
28 โรงเรียนบ้านกันจด 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
29 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
30 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
31 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 6 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
32 โรงเรียนบ้านตาเอก 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
34 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านดาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านตาปรก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนบ้านสดำ 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 10 1
14.29%
3
42.86%
3
42.86%
7
43 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 5 1
25.00%
3
75.00%
0
0.00%
4
44 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
45 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 6 1
16.67%
1
16.67%
4
66.67%
6
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
47 โรงเรียนบ้านปะทาย 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
48 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
49 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
50 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านขนาด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านชำม่วง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
54 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
55 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
56 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
57 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
58 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 4 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
59 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
60 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านจานเลียว 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านโตนด 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านสะพุง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 6 0
0.00%
3
60.00%
2
40.00%
5
87 โรงเรียนบ้านโดนอาว 4 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
88 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 4 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
89 โรงเรียนบ้านจานบัว 5 0
0.00%
2
50.00%
2
50.00%
4
90 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 7 0
0.00%
2
50.00%
2
50.00%
4
91 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
92 โรงเรียนบ้านขะยูง 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
93 โรงเรียนบ้านสลับ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
94 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
95 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
96 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 4 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
98 โรงเรียนบ้านชำเขียน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
99 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
100 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 4 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
101 โรงเรียนบ้านตาแท่น 7 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
102 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 4 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
103 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
104 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
105 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
106 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
107 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
108 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
109 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
110 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
111 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
112 โรงเรียนบ้านระโยง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
113 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
114 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
115 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
116 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
117 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
118 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 3 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
119 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
120 โรงเรียนบ้านกันทรอม 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
121 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
122 โรงเรียนบ้านกราม 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
123 โรงเรียนบ้านดู่ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
124 โรงเรียนบ้านนาขนวน 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
125 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
126 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
127 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
128 โรงเรียนบ้านปุน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
129 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
130 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
131 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
132 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
133 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
134 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
135 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
136 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
137 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
138 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
463
170
117
89
376

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม