#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 23 5 0 28
2 โรงเรียนบ้านพยอม 17 10 5 1 16
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 10 4 0 14
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 10 3 2 15
5 โรงเรียนบ้านระหาร 14 9 3 2 14
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 9 2 3 14
7 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 8 3 1 12
8 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 8 3 0 11
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 8 2 0 10
10 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 8 1 1 10
11 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 7 2 1 10
12 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 7 2 1 10
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 7 1 0 8
14 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 7 0 0 7
15 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 6 1 0 7
16 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 5 4 0 9
17 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 5 3 3 11
18 โรงเรียนบ้านขนาด 8 5 2 1 8
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 5 2 1 8
20 โรงเรียนบ้านกันจด 8 5 2 0 7
21 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 5 1 1 7
22 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 5 1 0 6
23 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 5 0 0 5
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 5 0 0 5
25 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 4 2 1 7
26 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 4 2 0 6
27 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 4 2 0 6
28 โรงเรียนบ้านอาราง 6 4 2 0 6
29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 4 1 2 7
30 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 4 1 1 6
31 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 4 1 0 5
32 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 4 1 0 5
33 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 4 0 2 6
34 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 4 0 2 6
35 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 4 0 1 5
36 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 4 0 1 5
37 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 3 5 5 13
38 โรงเรียนมหาราช 2 12 3 5 3 11
39 โรงเรียนบ้านเดื่อ 8 3 4 0 7
40 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 9 3 2 1 6
41 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 3 2 0 5
42 โรงเรียนบ้านสลับ 5 3 2 0 5
43 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 3 1 1 5
44 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 3 1 0 4
45 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 3 1 0 4
46 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 3 0 0 3
47 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 3 0 0 3
48 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 2 9 1 12
49 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 14 2 5 5 12
50 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 2 2 2 6
51 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 4 2 2 0 4
52 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 2 2 0 4
53 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 2 1 1 4
54 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2 1 0 3
55 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 3 2 1 0 3
56 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 2 0 1 3
57 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 2 0 1 3
58 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 2 0 0 2
59 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 2 0 0 2
60 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 2 0 0 2
61 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 1 3 3 7
62 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 4 1 2 1 4
63 โรงเรียนบ้านระโยง 6 1 2 1 4
64 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 1 2 0 3
65 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 4 1 2 0 3
66 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 1 1 1 3
67 โรงเรียนบ้านตานวน 3 1 1 1 3
68 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 1 1 0 2
69 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 1 0 2
70 โรงเรียนบ้านตายู 3 1 1 0 2
71 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 7 1 1 0 2
72 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 1 1 0 2
73 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 2 1 1 0 2
74 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 1 0 2 3
75 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 3 1 0 1 2
76 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 1 0 1 2
77 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1 0 0 1
78 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1 0 0 1
79 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1 0 0 1
80 โรงเรียนบ้านภูทอง 8 0 4 2 6
81 โรงเรียนบ้านชำเขียน 2 0 1 1 2
82 โรงเรียนบ้านตาแบน 2 0 1 1 2
83 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 2 0 0 1 1
รวม 579 308 135 65 508

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 30 9 2 41
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 25 11 3 39
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 23 11 3 37
4 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 23 3 2 28
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 22 8 2 32
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 22 6 3 31
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 20 3 2 25
8 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 19 5 4 28
9 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 18 7 3 28
10 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 18 5 1 24
11 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 18 1 3 22
12 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 17 3 6 26
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 16 5 2 23
14 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 15 5 2 22
15 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 15 4 1 20
16 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 15 4 1 20
17 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 14 2 4 20
18 โรงเรียนบ้านขนุน 33 13 7 7 27
19 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 13 6 4 23
20 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 13 3 3 19
21 โรงเรียนบ้านปุน 31 12 8 4 24
22 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 12 5 6 23
23 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 12 3 2 17
24 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 12 2 4 18
25 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 12 2 3 17
26 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 12 2 1 15
27 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 11 9 4 24
28 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 11 5 4 20
29 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 11 5 2 18
30 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 11 3 5 19
31 โรงเรียนบ้านสดำ 18 11 3 3 17
32 โรงเรียนบ้านดาน 15 11 2 2 15
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 11 2 1 14
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 11 1 2 14
35 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 10 7 4 21
36 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 10 7 2 19
37 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 10 4 1 15
38 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 10 2 5 17
39 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 10 1 1 12
40 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 9 7 1 17
41 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 9 5 3 17
42 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 9 4 3 16
43 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 9 3 5 17
44 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9 3 2 14
45 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 9 2 0 11
46 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 9 0 1 10
47 โรงเรียนบ้านด่าน 22 8 7 2 17
48 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 8 6 3 17
49 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 8 4 4 16
50 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 8 4 1 13
51 โรงเรียนบ้านดู่ 12 8 0 4 12
52 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 7 6 5 18
53 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 7 5 1 13
54 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 7 5 0 12
55 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 7 4 2 13
56 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 7 4 2 13
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 7 3 1 11
58 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 7 1 0 8
59 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 6 10 5 21
60 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 6 9 2 17
61 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 6 4 4 14
62 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 6 4 3 13
63 โรงเรียนบ้านโตนด 13 6 4 1 11
64 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 6 4 1 11
65 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 6 4 1 11
66 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 6 3 1 10
67 โรงเรียนบ้านผือ 11 6 3 1 10
68 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 6 1 0 7
69 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 5 6 3 14
70 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 5 6 1 12
71 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 5 5 3 13
72 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 5 5 0 10
73 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 5 4 2 11
74 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 5 4 2 11
75 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 5 4 0 9
76 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 5 2 3 10
77 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 5 2 2 9
78 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 5 2 1 8
79 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 5 1 1 7
80 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 5 1 0 6
81 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 5 0 3 8
82 โรงเรียนบ้านกราม 12 4 5 2 11
83 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 4 5 1 10
84 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 4 3 1 8
85 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4 3 0 7
86 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 4 3 0 7
87 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 4 2 1 7
88 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 4 1 2 7
89 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 4 1 0 5
90 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 4 0 2 6
91 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 3 7 0 10
92 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 3 5 2 10
93 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 3 4 0 7
94 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 3 3 0 6
95 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 3 2 0 5
96 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 3 1 1 5
97 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 3 1 0 4
98 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 7 3 0 4 7
99 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 3 0 0 3
100 โรงเรียนบ้านนาขนวน 11 2 3 3 8
101 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 2 2 1 5
102 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 2 2 1 5
103 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2 2 0 4
104 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 5 2 1 0 3
105 โรงเรียนบ้านจานเลียว 5 2 0 1 3
106 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 2 0 1 3
107 โรงเรียนบ้านซำ 3 2 0 0 2
108 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 14 1 5 3 9
109 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 10 1 3 2 6
110 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 1 1 2 4
111 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 1 1 1 3
112 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 1 0 2 3
113 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 0 0 1
รวม 1,868 941 408 227 1,576

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 51 5 1 57
รวม 60 51 5 1 57


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม