สรุปเหรียญตามระดับช่วงชั้น
#
ชื่อโรงเรียน
อนุบาล
ประถม
มัธยม
ไม่จำกัดช่วงชั่น
รวม
รวม
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 0 0 2 48 5 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1 0 0 1 29 8 2 39 19 8 1 28 0 0 0 0
3 โรงเรียนบ้านตูม 1 0 0 1 15 5 4 24 29 3 2 34 0 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 1 0 2 31 3 3 37 12 2 0 14 0 0 0 0
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 0 0 1 12 2 2 16 17 7 0 24 0 0 0 0
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 1 0 1 2 15 4 3 22 10 7 1 18 0 0 0 0
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0 1 0 1 7 4 2 13 18 6 1 25 0 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 0 1 0 1 23 4 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 0 0 2 9 5 0 14 12 6 3 21 0 0 0 0
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 0 1 0 1 13 0 0 13 10 2 2 14 0 0 0 0
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 9 5 1 15 13 3 1 17 0 0 0 0
12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 0 1 0 1 12 3 1 16 10 2 2 14 0 0 0 0
13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 10 0 0 10 9 3 2 14 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0 0 4 3 1 8 15 2 3 20 0 0 0 0
15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 5 5 2 12 13 2 1 16 0 0 0 0
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 0 0 0 0 18 1 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0
17 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 0 0 0 0 8 3 1 12 10 2 0 12 0 0 0 0
18 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 0 0 2 6 2 2 10 9 1 4 14 0 0 0 0
19 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1 0 2 16 8 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 0 0 0 0 16 3 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 2 0 2 7 2 2 11 9 1 0 10 0 0 0 0
22 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 0 0 0 0 6 3 2 11 9 2 0 11 0 0 0 0
23 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 0 0 0 0 5 3 1 9 10 1 0 11 0 0 0 0
24 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 14 4 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0
25 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 6 1 3 10 8 1 1 10 0 0 0 0
26 โรงเรียนบ้านโดนอาว 0 0 0 0 12 10 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
27 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 0 0 0 0 1 3 3 7 12 3 1 16 0 0 0 0
28 โรงเรียนบ้านขนุน 0 0 1 1 7 1 3 11 6 6 3 15 0 0 0 0
29 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0 0 0 0 6 1 1 8 6 2 2 10 0 0 0 0
30 โรงเรียนบ้านจะเนียว 0 0 0 0 12 3 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0
31 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0 0 0 0 7 2 1 10 5 0 3 8 0 0 0 0
32 โรงเรียนบ้านปุน 0 0 0 0 2 1 1 4 9 7 3 19 0 0 0 0
33 โรงเรียนบ้านกระหวัน 0 0 0 0 12 2 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0
34 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 0 0 12 5 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0
35 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 0 0 0 0 5 1 0 6 7 1 1 9 0 0 0 0
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 11 2 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 0 0 0 0 7 5 3 15 4 0 1 5 0 0 0 0
38 โรงเรียนบ้านดาน 0 0 0 0 11 2 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0
39 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0 0 0 0 11 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
40 โรงเรียนบ้านจานบัว 0 0 0 0 3 6 1 10 8 3 3 14 0 0 0 0
41 โรงเรียนบ้านสดำ 2 0 0 2 8 3 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
42 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0 0 5 0 5 10 6 3 0 9 0 0 0 0
43 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 0 0 0 0 4 2 1 7 7 3 1 11 0 0 0 0
44 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 5 5 3 13 5 2 1 8 0 0 0 0
45 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 2 6 1 9 8 1 1 10 0 0 0 0
46 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 0 0 0 10 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
47 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 0 1 2 7 1 0 8 2 3 0 5 0 0 0 0
48 โรงเรียนบ้านพยอม 0 0 0 0 10 5 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0
49 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 0 0 10 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
50 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0 0 1 9 2 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0
51 โรงเรียนบ้านกระเบา 0 1 0 1 9 2 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
52 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 0 0 0 0 5 0 2 7 3 3 3 9 0 0 0 0
53 โรงเรียนบ้านกันทรอม 0 0 0 0 9 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
54 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0 0 3 2 0 5 4 0 0 4 0 0 0 0
55 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0 0 9 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
56 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 0 0 0 0 4 2 1 7 5 5 0 10 0 0 0 0
57 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 0 0 0 0 3 2 3 8 6 2 0 8 0 0 0 0
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 0 0 1 1 9 2 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
59 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 0 0 0 5 1 1 7 4 4 2 10 0 0 0 0
60 โรงเรียนบ้านบักดอง 0 0 0 0 9 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
61 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 3 0 5 6 1 1 8 0 0 0 0
62 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 0 0 1 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
63 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 0 0 0 0 8 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
64 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0 0 8 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0
65 โรงเรียนบ้านตาปรก 0 1 0 1 8 5 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
66 โรงเรียนบ้านด่าน 0 2 0 2 5 2 1 8 2 3 1 6 0 0 0 0
67 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 0 1 0 1 8 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
68 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 0 0 0 0 1 1 0 2 7 3 4 14 0 0 0 0
69 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 0 1 0 1 8 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 7 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
71 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 0 0 0 0 7 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
72 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 0 0 0 0 2 1 1 4 5 1 0 6 0 0 0 0
73 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 0 0 1 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
74 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 1 0 1 7 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
75 โรงเรียนบ้านกระเจา 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
76 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 0 1 0 1 7 5 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0
77 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0 0 7 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
78 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
79 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 0 0 0 0 7 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 0 0 0 0 4 2 0 6 3 1 1 5 0 0 0 0
81 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 0 0 0 0 2 4 3 9 4 5 2 11 0 0 0 0
82 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 0 0 0 0 6 9 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0
83 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 0 1 0 1 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
84 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0 0 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
85 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 5 3 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0
86 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0 0 5 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
87 โรงเรียนบ้านโตนด 0 0 0 0 6 4 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
88 โรงเรียนบ้านตระกาจ 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
89 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 4 4 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0
90 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 6 0 0 0 0
91 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0 2 2 1 5 4 2 2 8 0 0 0 0
92 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
93 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
94 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 4 0 5 4 1 0 5 0 0 0 0
95 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 0 0 0 0 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
96 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 0 0 0 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
97 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 0 0 0 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
98 โรงเรียนบ้านกระทิง 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
99 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
100 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0 0 5 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
101 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 0 0 0 0 2 3 2 7 3 1 0 4 0 0 0 0
102 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 4 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
103 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0 0 0 0 5 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
104 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
105 โรงเรียนบ้านขนาด 0 0 1 1 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
106 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 0 0 0 0 5 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
107 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 1 11 0 0 0 0
108 โรงเรียนบ้านตระกวน 0 0 0 0 5 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
109 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 1 1 0 2 1 3 2 6 3 1 1 5 0 0 0 0
110 โรงเรียนบ้านนารังกา 0 0 0 0 5 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
111 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 1 0 1 2 4 4 1 9 0 0 0 0
112 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0 0 0 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
113 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 0 0 0 0 3 1 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0
114 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
115 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 0 0 0 0 1 0 2 3 3 1 0 4 0 0 0 0
116 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
117 โรงเรียนบ้านกราม 0 0 0 0 3 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
118 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 0 0 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
119 โรงเรียนบ้านดอนข่า 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
120 โรงเรียนบ้านกันจาน 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
121 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
122 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 1 4 0 0 0 0
123 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
124 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
125 โรงเรียนบ้านปะทาย 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 0 6 0 0 0 0
126 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 4 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
127 โรงเรียนบ้านขะยูง 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 6 0 0 0 0
128 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
129 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
130 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 0 0 0 4 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
131 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1 0 2 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
132 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขุนหาญ) 0 0 0 0 4 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
133 โรงเรียนบ้านอาราง 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
134 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 4 5 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
135 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
136 โรงเรียนมหาราช 2 0 1 0 1 3 4 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
137 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
138 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
139 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
140 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
141 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
142 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
143 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
144 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 0 0 0 0 3 7 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
145 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 3 5 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0
146 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 0 0 0 0 3 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
147 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 0 0 0 0 3 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
148 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
149 โรงเรียนบ้านสลับ 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
150 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 0 0 0 1 3 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0
151 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0 1 0 1 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
152 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
153 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
154 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0
155 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
156 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
157 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0 0 1 1 9 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
158 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
159 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 1 1 2 5 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
160 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
161 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
162 โรงเรียนบ้านเพ็ก 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
163 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
164 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
165 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
166 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0 1 0 1 2 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
167 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
169 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
170 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
172 โรงเรียนบ้านหนองทา 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
173 โรงเรียนบ้านจานเลียว 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
174 โรงเรียนบ้านซำ 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
175 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
176 โรงเรียนบ้านกระบี่ 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
177 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
178 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
179 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
180 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
181 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
182 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
183 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
184 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
185 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
186 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0 1 0 1 1 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
188 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
189 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
190 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
191 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
192 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
193 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
194 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
195 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 1 4 0 1 2 3 0 0 0 0
196 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
197 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
198 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
199 โรงเรียนบ้านตานวน 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
200 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
201 โรงเรียนบ้านระโยง 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
202 โรงเรียนบ้านโนนแก 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม