สรุปเหรียญ - วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 51 5 1 57
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 49 17 3 69
3 โรงเรียนบ้านตูม 63 46 8 6 60
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 45 6 3 54
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 30 9 2 41
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 26 11 5 42
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 25 11 3 39
8 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 23 5 0 28
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 23 11 3 37
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 23 3 2 28
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 22 8 2 32
12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 22 6 3 31
13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 20 3 2 25
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 19 5 4 28
15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 18 7 3 28
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 18 1 3 22
17 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 18 5 1 24
18 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 17 3 6 26
19 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 17 9 7 33
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 17 3 3 23
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 16 5 2 23
22 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 15 5 2 22
23 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 15 4 1 20
24 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 15 4 1 20
25 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 14 2 4 20
26 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 13 10 0 23
27 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 13 6 4 23
28 โรงเรียนบ้านขนุน 33 13 7 7 27
29 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 13 3 3 19
30 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 12 3 2 17
31 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 12 2 4 18
32 โรงเรียนบ้านปุน 31 12 8 4 24
33 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 12 2 3 17
34 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 12 5 6 23
35 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 12 2 1 15
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 11 2 1 14
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 11 5 4 20
38 โรงเรียนบ้านดาน 15 11 2 2 15
39 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 11 1 2 14
40 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 11 9 4 24
41 โรงเรียนบ้านสดำ 18 11 3 3 17
42 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 11 3 5 19
43 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 11 5 2 18
44 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 10 7 4 21
45 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 10 7 2 19
46 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 10 4 0 14
47 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 10 4 1 15
48 โรงเรียนบ้านพยอม 17 10 5 1 16
49 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 14 10 1 1 12
50 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 10 2 5 17
51 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 10 3 2 15
52 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 9 3 5 17
53 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9 3 2 14
54 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 9 2 0 11
55 โรงเรียนบ้านระหาร 14 9 3 2 14
56 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 22 9 7 1 17
57 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 9 4 3 16
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 9 2 3 14
59 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 24 9 5 3 17
60 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 9 0 1 10
61 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 8 4 1 13
62 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 8 2 0 10
63 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 8 3 1 12
64 โรงเรียนบ้านดู่ 12 8 0 4 12
65 โรงเรียนบ้านตาปรก 20 8 6 3 17
66 โรงเรียนบ้านด่าน 22 8 7 2 17
67 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 8 1 1 10
68 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 8 4 4 16
69 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 12 8 3 0 11
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 13 7 5 1 13
71 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 7 4 2 13
72 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 12 7 2 1 10
73 โรงเรียนบ้านโนนงาม 10 7 1 0 8
74 โรงเรียนบ้านหนองคู 10 7 2 1 10
75 โรงเรียนบ้านกระเจา 7 7 0 0 7
76 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 7 6 5 18
77 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 14 7 5 0 12
78 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 7 1 0 8
79 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 16 7 4 2 13
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 7 3 1 11
81 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 6 10 5 21
82 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 6 9 2 17
83 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 6 4 1 11
84 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 6 3 1 10
85 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 15 6 4 4 14
86 โรงเรียนบ้านผือ 11 6 3 1 10
87 โรงเรียนบ้านโตนด 13 6 4 1 11
88 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 6 1 0 7
89 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 11 6 4 1 11
90 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 6 1 0 7
91 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 6 4 3 13
92 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 5 0 3 8
93 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 5 2 1 8
94 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 5 5 0 10
95 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 5 2 1 8
96 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 5 4 0 9
97 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 5 4 0 9
98 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 5 1 0 6
99 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 5 0 0 5
100 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 5 2 2 9
101 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 18 5 4 2 11
102 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 5 2 3 10
103 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 5 6 3 14
104 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 5 0 0 5
105 โรงเรียนบ้านขนาด 8 5 2 1 8
106 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 5 1 1 7
107 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 5 6 1 12
108 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 5 3 3 11
109 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 5 5 3 13
110 โรงเรียนบ้านนารังกา 8 5 1 1 7
111 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 5 4 2 11
112 โรงเรียนบ้านกันจด 8 5 2 0 7
113 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 6 5 1 0 6
114 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 8 4 2 0 6
115 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 4 1 2 7
116 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 5 4 1 0 5
117 โรงเรียนบ้านกราม 12 4 5 2 11
118 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 7 4 1 1 6
119 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 4 0 1 5
120 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 4 1 0 5
121 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 4 1 0 5
122 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 8 4 0 2 6
123 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 6 4 0 2 6
124 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 6 4 0 2 6
125 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 4 3 1 8
126 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 4 1 2 7
127 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4 3 0 7
128 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 4 2 0 6
129 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 4 0 1 5
130 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 4 2 1 7
131 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 4 3 0 7
132 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 7 4 2 1 7
133 โรงเรียนบ้านอาราง 6 4 2 0 6
134 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 12 4 5 1 10
135 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 3 1 0 4
136 โรงเรียนมหาราช 2 12 3 5 3 11
137 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 3 1 0 4
138 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 6 3 2 0 5
139 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 3 0 0 3
140 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 3 4 0 7
141 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 7 3 1 1 5
142 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 3 1 1 5
143 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 3 1 0 4
144 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 3 7 3 13
145 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 3 5 5 13
146 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 7 3 0 4 7
147 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 11 3 5 2 10
148 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 9 3 2 1 6
149 โรงเรียนบ้านสลับ 5 3 2 0 5
150 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 3 3 0 6
151 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 12 3 7 0 10
152 โรงเรียนบ้านเดื่อ 8 3 4 0 7
153 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 3 0 0 3
154 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 3 2 0 5
155 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 3 0 0 3
156 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 4 2 2 0 4
157 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 2 9 1 12
158 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 2 2 1 5
159 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 14 2 5 5 12
160 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2 1 0 3
161 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2 2 0 4
162 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 2 1 1 4
163 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 2 0 1 3
164 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 2 2 1 5
165 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 2 0 1 3
166 โรงเรียนบ้านนาขนวน 11 2 3 3 8
167 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 2 0 1 3
168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 2 2 0 4
169 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 7 2 2 2 6
170 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 5 2 1 0 3
171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 3 2 1 0 3
172 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 2 0 0 2
173 โรงเรียนบ้านจานเลียว 5 2 0 1 3
174 โรงเรียนบ้านซำ 3 2 0 0 2
175 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 2 0 0 2
176 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 2 0 0 2
177 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 0 0 1
178 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 10 1 3 2 6
179 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 7 1 1 0 2
180 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 1 0 2
181 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 1 0 2 3
182 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 1 1 1 3
183 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 1 1 1 3
184 โรงเรียนบ้านตายู 3 1 1 0 2
185 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 4 1 2 1 4
186 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 14 1 5 3 9
187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 1 0 1 2
188 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 1 1 0 2
189 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1 0 0 1
190 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 4 1 2 0 3
191 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1 0 0 1
192 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 3 1 1 1 3
193 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 1 0 2 3
194 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 1 1 0 2
195 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 1 3 3 7
196 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 2 1 1 0 2
197 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 3 1 0 1 2
198 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 1 2 0 3
199 โรงเรียนบ้านตานวน 3 1 1 1 3
200 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 1 1 2 4
201 โรงเรียนบ้านระโยง 6 1 2 1 4
202 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1 0 0 1
รวม 2,860 1,517 620 324 945

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม