สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 24 7 8 39 51 5 1 57
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 11 3 0 14 20 3 2 25
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 10 8 9 27 49 17 3 69
4 โรงเรียนบ้านตูม 63 9 6 5 20 46 8 6 60
5 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 8 13 9 30 45 6 3 54
6 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 7 4 2 13 23 3 2 28
7 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 7 6 4 17 25 11 3 39
8 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 6 0 1 7 9 3 5 17
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 6 7 1 14 30 9 2 41
10 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 5 2 0 7 18 5 1 24
11 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 5 1 3 9 19 5 4 28
12 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 5 2 1 8 11 1 2 14
13 โรงเรียนบ้านดู่ 12 5 0 0 5 8 0 4 12
14 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 5 4 2 11 18 1 3 22
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 5 3 6 14 23 11 3 37
16 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 4 3 4 11 22 6 3 31
17 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 4 2 5 11 17 3 6 26
18 โรงเรียนบ้านปุน 31 4 1 1 6 12 8 4 24
19 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 4 1 1 6 10 2 5 17
20 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 4 1 4 9 13 10 0 23
21 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 4 4 6 14 22 8 2 32
22 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 3 0 1 4 8 2 0 10
23 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 3 1 0 4 6 1 0 7
24 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 3 2 1 6 12 2 3 17
25 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 3 2 2 7 15 5 2 22
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 3 1 2 6 14 2 4 20
27 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 3 4 2 9 26 11 5 42
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 3 0 1 4 7 3 1 11
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 3 3 3 9 16 5 2 23
30 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 3 0 1 4 9 4 3 16
31 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 2 1 0 3 4 0 1 5
32 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 2 0 1 3 5 4 0 9
33 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 2 4 2 8 15 4 1 20
34 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 2 2 1 5 11 5 2 18
35 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 2 1 2 5 12 2 4 18
36 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 2 0 1 3 12 3 2 17
37 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 2 0 0 2 5 1 0 6
38 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 2 1 6 9 18 7 3 28
39 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 2 0 0 2 8 3 1 12
40 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 2 1 1 4 10 4 0 14
41 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 2 0 1 3 6 4 3 13
42 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 2 5 7 14 23 5 0 28
43 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 2 0 0 2 4 3 0 7
44 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 2 1 0 3 12 5 6 23
45 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 2 0 1 3 6 3 1 10
46 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 2 4 1 7 13 3 3 19
47 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 2 0 1 3 9 2 0 11
48 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 2 3 4 9 17 3 3 23
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 2 1 0 3 6 4 1 11
50 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 2 5 6 13 15 4 1 20
51 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 2 1 0 3 9 0 1 10
52 โรงเรียนบ้านระหาร 14 2 1 2 5 9 3 2 14
53 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 2 0 0 2 5 2 1 8
54 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 2 2 3 7 13 6 4 23
55 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 1 1 1 3 6 1 0 7
56 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 1 0 0 1 2 2 1 5
57 โรงเรียนบ้านด่าน 22 1 3 0 4 8 7 2 17
58 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 1 4 2 7 10 7 2 19
59 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 1 2 2 5 8 1 1 10
60 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 1 1 1 3 5 4 0 9
61 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 1 0 0 1 3 5 5 13
62 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 1 3 2 6 17 9 7 33
63 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 1 0 2 3 6 9 2 17
64 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 1 0 0 1 9 3 2 14
65 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 1 0 0 1 2 0 1 3
66 โรงเรียนบ้านพยอม 17 1 3 1 5 10 5 1 16
67 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 1 0 2 3 4 1 0 5
68 โรงเรียนบ้านผือ 11 1 0 0 1 6 3 1 10
69 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 1 1 1 3 5 2 2 9
70 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 1 0 0 1 5 6 3 14
71 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 1 0 0 1 5 5 0 10
72 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 1 0 0 1 3 1 1 5
73 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 1 2 1 4 5 4 2 11
74 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 1 0 1 2 9 2 3 14
75 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 1 0 0 1 8 4 4 16
76 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 1 1 1 3 4 3 1 8
77 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 1 0 0 1 5 5 3 13
78 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 1 2 0 3 7 1 0 8
79 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 1 0 0 1 7 4 2 13
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 1 1 0 2 11 2 1 14
81 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 1 0 0 1 3 7 3 13
82 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 1 0 1 2 8 4 1 13
83 โรงเรียนบ้านโตนด 13 1 1 1 3 6 4 1 11
84 โรงเรียนบ้านขนุน 33 1 2 2 5 13 7 7 27
85 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 1 1 1 3 10 3 2 15
86 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 1 0 2 3 5 0 0 5
87 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 1 1 1 3 5 6 1 12
88 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 1 0 2 3 4 1 2 7
89 โรงเรียนบ้านกราม 12 1 1 0 2 4 5 2 11
90 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 1 2 1 4 10 4 1 15
91 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 1 2 1 4 10 7 4 21
92 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 1 0 1 2 5 3 3 11
93 โรงเรียนบ้านดาน 15 1 2 0 3 11 2 2 15
94 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 1 1 0 2 6 10 5 21
95 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 1 1 0 2 4 2 1 7
96 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 1 3 1 5 12 2 1 15
97 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 1 1 1 3 11 5 4 20
98 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 1 1 1 3 4 3 0 7
99 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 1 0 1 2 5 1 1 7
รวม 2,860 262 218 193 673 1,517 620 324 945

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม