สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง แยกโรงเรียน เรียงตามจำนวนตัวแทน
#
ชื่อโรงเรียน
สมัคร
รวม
ร้อยละ
ตัวแทน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 60 51 5 1 1 58 96.67 24
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 20 3 2 1 26 96.30 11
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 49 17 3 2 71 92.21 10
4 โรงเรียนบ้านตูม 63 46 8 6 2 62 98.41 9
5 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 60 45 6 3 3 57 95.00 8
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 25 11 3 2 41 97.62 7
7 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 23 3 2 1 29 90.63 7
8 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 23 9 3 5 1 18 78.26 6
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 46 30 9 2 3 44 95.65 6
10 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 16 11 1 2 1 15 93.75 5
11 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 29 18 5 1 2 26 89.66 5
12 โรงเรียนบ้านดู่ 12 8 0 4 0 12 100.00 5
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 23 11 3 2 39 95.12 5
14 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 25 18 1 3 2 24 96.00 5
15 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 37 19 5 4 3 31 83.78 5
16 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 18 10 2 5 0 17 94.44 4
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว 28 13 10 0 3 26 92.86 4
18 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 39 22 6 3 1 32 82.05 4
19 โรงเรียนบ้านปุน 31 12 8 4 1 25 80.65 4
20 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 34 22 8 2 2 34 100.00 4
21 โรงเรียนบ้านสามเส้า 30 17 3 6 4 30 100.00 4
22 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 19 9 4 3 3 19 100.00 3
23 โรงเรียนบ้านกระหวัน 17 12 2 3 0 17 100.00 3
24 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 22 15 5 2 0 22 100.00 3
25 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 10 8 2 0 0 10 100.00 3
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 14 2 4 2 22 91.67 3
27 โรงเรียนบ้านสว่าง 8 6 1 0 1 8 100.00 3
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 7 3 1 4 15 93.75 3
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 16 5 2 2 25 100.00 3
30 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 47 26 11 5 1 43 91.49 3
31 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 6 3 1 0 10 100.00 2
32 โรงเรียนบ้านกระทิง 7 5 1 0 1 7 100.00 2
33 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 13 8 3 1 1 13 100.00 2
34 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 5 4 0 1 10 100.00 2
35 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 38 18 7 3 4 32 84.21 2
36 โรงเรียนบ้านจะเนียว 18 12 3 2 1 18 100.00 2
37 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 13 6 4 0 23 95.83 2
38 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 4 0 1 0 5 100.00 2
39 โรงเรียนบ้านตาแท่น 25 13 3 3 5 24 96.00 2
40 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 8 4 3 0 1 8 100.00 2
41 โรงเรียนบ้านบักดอง 16 9 0 1 1 11 68.75 2
42 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 22 15 4 1 1 21 95.45 2
43 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 21 15 4 1 1 21 100.00 2
44 โรงเรียนบ้านระหาร 14 9 3 2 0 14 100.00 2
45 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 16 10 4 0 0 14 87.50 2
46 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 18 6 4 3 5 18 100.00 2
47 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 19 12 2 4 1 19 100.00 2
48 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 14 6 4 1 1 12 85.71 2
49 โรงเรียนบ้านหนองยาว 12 9 2 0 1 12 100.00 2
50 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 9 5 2 1 1 9 100.00 2
51 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 24 17 3 3 1 24 100.00 2
52 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 11 5 2 3 21 95.45 2
53 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 25 12 5 6 2 25 100.00 2
54 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 23 5 0 2 30 100.00 2
55 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 28 6 10 5 4 25 89.29 1
56 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 24 10 7 4 2 23 95.83 1
57 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 18 12 2 1 0 15 83.33 1
58 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 8 4 4 1 17 94.44 1
59 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 17 9 7 2 35 100.00 1
60 โรงเรียนบ้านกระเบา 21 10 3 2 4 19 90.48 1
61 โรงเรียนบ้านกราม 12 4 5 2 1 12 100.00 1
62 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9 3 2 1 15 100.00 1
63 โรงเรียนบ้านขนุน 33 13 7 7 5 32 96.97 1
64 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4 3 0 0 7 100.00 1
65 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 10 4 1 1 16 94.12 1
66 โรงเรียนบ้านจองกอ 7 4 2 1 0 7 100.00 1
67 โรงเรียนบ้านชำม่วง 5 4 1 0 0 5 100.00 1
68 โรงเรียนบ้านด่าน 22 8 7 2 2 19 86.36 1
69 โรงเรียนบ้านดาน 15 11 2 2 0 15 100.00 1
70 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 9 7 1 0 1 9 100.00 1
71 โรงเรียนบ้านตระกวน 12 5 3 3 1 12 100.00 1
72 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 6 1 0 0 7 100.00 1
73 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 13 5 4 2 1 12 92.31 1
74 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 10 8 1 1 0 10 100.00 1
75 โรงเรียนบ้านโตนด 13 6 4 1 2 13 100.00 1
76 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 3 1 1 0 5 100.00 1
77 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 11 5 4 2 22 100.00 1
78 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 6 2 2 1 1 6 100.00 1
79 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 16 5 6 3 2 16 100.00 1
80 โรงเรียนบ้านปะทาย 8 4 3 1 0 8 100.00 1
81 โรงเรียนบ้านผือ 11 6 3 1 1 11 100.00 1
82 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 13 7 4 2 0 13 100.00 1
83 โรงเรียนบ้านพยอม 17 10 5 1 1 17 100.00 1
84 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 15 9 2 3 1 15 100.00 1
85 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 5 5 0 2 12 57.14 1
86 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 3 2 0 1 0 3 100.00 1
87 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 15 8 4 1 2 15 100.00 1
88 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 22 6 9 2 4 21 95.45 1
89 โรงเรียนบ้านสะพุง 10 5 2 2 1 10 100.00 1
90 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 25 5 5 3 3 16 64.00 1
91 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 5 6 1 0 12 92.31 1
92 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 18 3 5 5 1 14 77.78 1
93 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 5 4 0 1 10 90.91 1
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 15 11 2 1 1 15 100.00 1
95 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 5 0 0 0 5 71.43 1
96 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 7 4 1 2 0 7 100.00 1
97 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 25 10 7 2 2 21 84.00 1
98 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 7 5 1 1 0 7 100.00 1
99 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 15 3 7 3 2 15 100.00 1
รวม 2,860 1,517 620 324 201 2,662 93.08 262

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม