#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.20
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปานปรีดา ศรีบุญมี
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.30
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงษ์
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
5.เด็กหญิง จุฬารัตน์ นามวงษา
1.นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ศรี
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธัญณิชา คำศรี
2.เด็กหญิง พรรณนารายณ์ ไกรศรี
3.เด็กชาย ศตวรรษ ทัดเทียม
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.60
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะพร ภูมิพัฒน์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม