#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อธิศักดิ์ บุญโสม
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ
3.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
61.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย จิรเดช หงส์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรศรี
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม