#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี
2.เด็กชาย ศราวุฒิ พันธ์งาม
3.เด็กชาย ชาคริต ศิริบูรณ์
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
2.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์ซอม
3.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
4.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
5.เด็กชาย กีรเชษฐ์ พิมพา
6.เด็กชาย พีรศักดิ์ โคตรชมพู
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรัณยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกะชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วสัน ชิกะกุล
2.เด็กหญิง ปารัญญา อุปสุข
3.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
4.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
5.เด็กชาย อดิเทพ สานุสันต์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัทธิมา เนตรใส
2.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นาง นวนสี ทองปั้น
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
2.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
3.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
4.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
5.เด็กชาย ณัฐยศ พรมน้อย
6.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรศรี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย จินดา ศรีรวัฒน์
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางค์ก่ำ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชุติมา มาศกุล
2.เด็กหญิง ธัญญานุช สุราวรรณ
3.เด็กหญิง ชญาดา บุญจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
5.เด็กหญิง สุพิชญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
4.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
5.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
1.นาง สุณิสา บุญดี
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สิริชัย บุญจันทร์
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ กิ่งสีดา
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ กาไสย์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ ไกรศรี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
2.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงประเสริฐ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เนตรใส
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม