#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
6.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาย มงคลชัย ศรีหา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมพร
2.เด็กหญิง วราณี หนูแก้ว
3.เด็กหญิง มนทิพย์ รอดภักดี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว อรพิน ซาพะวงษ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จันจิรา พรรณา
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำแก้ว
1.นาง กัญญา อุสาย
2.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อติชาติ รอดภักดี
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พอใจ
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
6 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะตูม
3.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นาง วัชรา ท้าวด่อน
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม