#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ม้าเฒ่า
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บรรพสิทธิ์ ลาวเมือง
2.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วิชิตชัย ทองด้วง
2.เด็กชาย วงศกร ทองด้วง
1.นาย ณัฐพัชร หารไชย
2.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
66.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ กันศัตรู
2.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรชิต ละครศรี
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม