#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กนกพล พิลาดี
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง กัญพรรธน์ อุดมพันธ์
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นศรีดา
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม