#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ปลิตา โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ เข็มทอง
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ถาวร
1.นาง นงค์ แสงเดช
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุภัสรา ทาบโลหะ
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ เนียมมูล
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นิลภัทร สอนอ่อน
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินทะพันธ์
3.เด็กหญิง ปภัสสรา โสภาภักดี
1.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
2.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78.40
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กาญจนา ซายขาว
1.นาง หอมหวล สีสารี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ณิศรา พละศักดิ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม