#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ โพธิพันธ์
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
64.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ดลฤทธิ์ ไชยแสนทา
2.เด็กหญิง สุุภารัตน์ โทพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฉวี อินทะพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม