#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
3.เด็กชาย พลาธิป สุศรี
4.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
5.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
6.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
67.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม