#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ออมทรัพย์ พิมมาศ
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ศุภานันต์ ธานี
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ คำลอย
3.เด็กหญิง เต็มสิริ ไชยสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธนากร จันทะแดง
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มั่งจีน
3.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธนกรณ์ แถบหอม
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
9 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง จันทิมา บุญน้อย
2.เด็กหญิง ณัฐิดา พิษพงศ์
3.เด็กหญิง นิภาพรรณ ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ศลิลทิพย์ คำลอย
5.เด็กหญิง พิมพ์พร คำลอย
6.เด็กชาย พีระพัฒน์ ไชยสุวรรณ
7.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
8.เด็กชาย ณัฐพล พิษพงศ์
9.เด็กชาย จันทกร ประนมศรี
10.เด็กชาย สมชาย สุวรรณทา
11.เด็กหญิง สุนิตา ป้องดู่
12.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
13.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ไชยสุวรรณ
14.เด็กหญิง อชิรญา อุ่นแก้ว
15.เด็กชาย ธีรพัฒน์ พรมรินทร์
16.เด็กหญิง ชนานันท์ เครื่องรัมย์
17.เด็กชาย สังข์สุวรรณ วะโนปะ
18.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
19.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
20.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
21.เด็กหญิง ปัญญาพร โคตรชาลี
22.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
23.เด็กหญิง กาญจนา แก้วลอย
24.เด็กหญิง นัชชา ลุกลาม
25.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
26.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
27.เด็กชาย ออมสิน พิมมาศ
28.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
29.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
30.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
31.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
32.เด็กชาย กิตติวัฒน์ ปิ่นหอม
33.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
34.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
35.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
36.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
3.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
4.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
5.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
6.นางสาว ปภานัน อุปสุข
7.นางสาว ณัฐวิภา โพธิกุดสัย
8.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยาคำ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม