#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กานดา เสาร์แพง
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นาง วราพร พันธ์โภคา
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
73.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
2.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม