#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ชาพล
3.เด็กหญิง วิไลวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
27
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
2.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2.นาง เนตรนภา แถมวัน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม