#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์สุข
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วนัธพร ดีสุติน
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ธัญยาพร บังคม
4.เด็กหญิง นันทกาญ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง นิชาดา ชาพล
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ปรัชญาณี ละออพงษ์
2.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
3.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
5.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ทศพร
1.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชนกวนันท์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์สุชา อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ทิพปภา พันนา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม