#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณภัทร มณี
2.เด็กชาย พชรพล วันนุบล
3.เด็กชาย ชัยโรจน์ ดวงมณี
4.เด็กชาย วัชรพงษ์ บุษบา
5.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
6.เด็กชาย ธนาศักดิ์ ศิริวงษ์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
3.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
2.เด็กหญิง สิริวิมล น้ำหวาน
1.นาง มนิฐพร อินวันนา
2.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
1.นาง ศิรยา ไสว
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
1.นาง ศิรยา ไสว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม