#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มหิทธิหัสดี
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
3.เด็กชาย ชุมพล เกษมณีย์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จักกฤษ ถี่กระโทก
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
3.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจีรา สารภี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
8 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
3.เด็กชาย จินตนา เกษี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย ดุสิต แก้วมูล
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สมปอง มงคล
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วทันยา เครือชัย
2.เด็กหญิง พัชนิตา จันทร์เพ็ง
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วิริยุทธ คานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริชาต ขานทรัพย์
3.เด็กชาย ศิริมงคล ปะคอนี
4.เด็กชาย ณัฐนนท์ สุชาติ
5.เด็กหญิง ลัทธวิตรา ธรรมมา
6.เด็กหญิง จีรรันท์ ยาแดง
7.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
8.เด็กชาย ชัชวาลย์ กล้าหาญ
9.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันประสิทธิ์
10.เด็กชาย วัชรพล พลแก้ว
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทิฌากร แสนมุดดา
2.เด็กชาย อนุสร ดวงหอม
3.เด็กชาย ชวิน โชติรัตน์
4.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
5.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาญเวช
6.เด็กชาย อภิเชษฐ์ อินธิเดช
7.เด็กชาย นัฐพล เครือชัย
8.เด็กชาย ปิยณัฐ หมื่นขัน
9.เด็กชาย รัฐภูมิ ทองละมุล
10.เด็กชาย วันเชัย อินทะพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นางสาว สมปอง มงคล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม