#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง นลินดา นางวงค์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แก่นแก้ว
3.เด็กหญิง ภาวิณี พาพร
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง ณัชฐฌา บุญจริง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม