#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย วิทูล นางวงษ์
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ นางวงค์
2.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
3.เด็กหญิง แพรวา นางวงษ์
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย พีรภาส เวชถวิล
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง สาลิณี วรจักร์
2.เด็กหญิง ปนิดา บุตรยากลัด
3.เด็กชาย พีรพล นางวงษ์
1.นางสาว เยาวเรศ กายะชาติ
2.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ธนาชัย แก่นแก้ว
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม