#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ ถนอมพงษ์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ลือชา
2.เด็กหญิง พัชจิรา การกระสัง
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ยอยอด
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นางสาว พิชญธิดา กัลยาเลิศ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พัณณิตา คชแพทย์
2.เด็กหญิง ปลายรุ้ง หอมทรง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม