#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
2.เด็กชาย สุธิราช คำโสม
3.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พิศลักษณ์ ร่วมชื่น
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
3 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
2.เด็กชาย จักรพงษ์ ฤทธิเดช
3.เด็กหญิง วิมลมณี สีอ่อน
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาระวี หอมทรง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เครือวงค์สืบ
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สันติภาพ จันทุภา
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ฤทธิเดช
3.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บัวรินทร์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ประเสริฐชาติ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
7 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง ชนาภา ทองเพิ่ม
3.เด็กชาย คณิศร จันทร์โสภา
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย บัญญวัต ห่อทรัพย์
2.เด็กชาย ทัสสกร ฝังนิล
3.เด็กชาย วิรจักร ยอยอด
1.นางสาว โสภิตา คำโสภา
2.นาง เกศราภรณ์ ชัยพร
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ตุ้มทรัพย์
2.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทร์ประสงค์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นางสาว โสภิตา คำโสภา
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ หอมทรง
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
3.เด็กหญิง ปณิดา บุญเสนาะ
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกพร กิ่งจันมน
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เรืองอยู่
3.เด็กหญิง อุษามณี จันทร์ศรี
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย พงศกร กองวงค์
2.เด็กชาย วิทยา การกระสัง
3.เด็กหญิง ภาวิณี สรรพแพทย์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชญา ตาอุดม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
14 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กชพรรณ อนันทวรรณ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกตุมณี ตอนศรี
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชัย ปรนปรือ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
2.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
3.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
4.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
5.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
6.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีโวหะ
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาง นิภาพร ส่งเสริม
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นจันทร์
3.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
4.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
5.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
6.เด็กหญิง เมษยา คชแพทย์
7.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
8.เด็กหญิง ปุณยาพร เที่ยงธรรม
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาง นิภาพร ส่งเสริม
22 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กล้าแข็ง
2.เด็กหญิง วรัทยา บุตรดีวงศ์
3.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ศุภานันท์ ห่อทรัพย์
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม