#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ เทพสมพร
2.เด็กชาย นนทพัทธ์ ศรีไทยพันธ์
3.เด็กชาย ภูตะวัน อัมพะรัตน์
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
2.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ประสานพันธ์
1.นางสาว วิภาดา คูหา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปฏิพล ไชยขันตรี
1.นางสาว วิภาดา คูหา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
65.32
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จักรภัทร จุลแดง
2.เด็กชาย สุธนัย สายที
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นางสาว สุชาดา พละโย
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
62.36
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย สุกฤษฎ์ สุวรรณคำ
2.เด็กชาย ชัยพัฒน์ ศรีมะเริง
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นางสาว สุชาดา พละโย
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
66.00
29
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมนภัส มะโหลี
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม