#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลพรรณ เพ็ชรอิน
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ศิริจันทร์
2.เด็กหญิง ชีวาพร ขันทอง
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
5 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สายธาร สมีกลาง
2.เด็กหญิง ณัฐฑริกา คงยืน
1.นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
2.นาง วิไล บุญชู

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม