#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ไอยวริญญาภรณ์ เกษแก้ว
1.นาง นิศากร เครือมา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พิชิตพล คำหอมกุล
2.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง แพนนารา โกศล
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ บัวทอง
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
2.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
2.เด็กชาย ธรรมนูญ เสนศร
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลธิดา ผ่านพินิจ
1.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร นามโคตร
2.เด็กหญิง กุลภรณ์ คำหล้า
1.นาง วิไล บุญชู
2.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กชาย ปัณณทัต แก้วทอง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
3.เด็กหญิง เพลงรักเกล้า รอดคำทุย
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โมระอรรถ
2.เด็กชาย ชนาธิป ยอดศรี
3.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณพรรษวรรณ ภูขันซ้าย
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา หนองหงอก
3.เด็กหญิง ฐิตติญา ศรีไหม
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จิตสุภา วลุนธรรม
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิริญาน์ นามนาง
2.เด็กชาย จุลจักร กันไชยชาติ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ เสนาภักดิ์
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว วราภรณ์ สุธาวุธ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นาย กิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย รณกร รอดคำทุย
2.เด็กหญิง กัลยาณี ช่างดี
3.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
4.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
3.เด็กหญิง ญานภา ชนิดพันธ์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมพรัตน์
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อติกันต์ ว่องไว
2.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นางสาว ทิพวรรณ หนองบัว
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภูภักดี
2.เด็กชาย ภูริภัทร ภูโท
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นาง เรืองจรรยา พละศรี
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อดิสร ไชยมูล
2.เด็กชาย ติณณพ ศรีแย้ม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจันทร์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปาลิตา เพ็งธรรม
2.เด็กหญิง วิภวานี วรรณทวี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
2.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
3.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
4.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย วิชญวิศิษฎ์ เปล่งปลั่ง
8.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
9.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
10.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
11.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
12.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
13.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
14.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย ธนากร ประจญ
17.เด็กชาย กนวรรณ บุตรวงศ์
18.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
19.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
20.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
21.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
22.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง นภัสสร พรรษาวนัส
24.เด็กหญิง ณัฐฐาพัทธ์ ศรีนวล
25.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
26.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
27.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
28.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
29.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
30.เด็กหญิง ชัญญา ไกรรักษ์
31.เด็กหญิง พนิดา โยธาพัทธ์
32.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
33.เด็กหญิง ปริยากร ภิรมพันธ์
34.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
35.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
36.เด็กหญิง จีรนันท์ อิ่มอ้วน
37.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
38.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
39.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
40.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาง รัศมี ศิริชนะ
4.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
5.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
6.นาย สมสิน บุญชู
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
29 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชญานิน บุญประวัติ
2.เด็กหญิง กมลฉัตร กันหาริน
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า อินบุญญา
4.เด็กหญิง รัตนาพร วารี
5.เด็กหญิง อารีรัตน์ เกษมสุข
6.เด็กหญิง ชญานันท์ ทิพย์สมบัติวงศ์
7.เด็กหญิง กัญชลิกา ดาราชู
8.เด็กหญิง ณภัทร กากะทุม
9.เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ กาไสย์
10.เด็กหญิง ปพิชญา ลาสิงหาญ
11.เด็กหญิง ฑัณฑิกา พรมชา
12.เด็กหญิง อนันญา สัตนัน
13.เด็กหญิง อริสา เชื้อหอม
14.เด็กชาย ภูรินทร์ ภิบาลวงศ์
15.เด็กหญิง ศิริกัญญา สุริยวงศ์
16.เด็กหญิง ศุภากานต์ แซ่โซว์
17.เด็กหญิง กัญญาวีร์ สู่สุข
18.เด็กหญิง สุพิชญา ภูโคก
19.เด็กหญิง บุญสิตา กำเนิดสิงห์
20.เด็กหญิง เพชรชมพู รักชาติสกุลไทย
21.เด็กหญิง พรรณนารา ทองขาว
22.เด็กหญิง ภัณฑิลา วันทอง
23.เด็กหญิง ภัทรธิดา เพียรสมบัติ
24.เด็กหญิง ปวริศา นิยมชาติ
25.เด็กหญิง ณัฐกมล สิงห์ขันธ์
26.เด็กหญิง ขนบพร นีละมนต์
27.เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วกลม
28.เด็กหญิง สุวภัทร คุณมาศ
29.เด็กหญิง ศศิมา เสริมศรี
30.เด็กหญิง เบญจมาศ สายเชื้อ
31.เด็กหญิง ปวีณ์กร ตีเงิน
32.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
33.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
34.เด็กหญิง ธิดารัตน์ วิบูลสิริพร
35.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ศรจิตร
36.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ มาษาโสม
37.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทะพันธ์
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณฐรัช เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปุ้งโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลรดา ราษี
5.เด็กหญิง กานต์ณิชา แพงสี
6.เด็กหญิง กนกวรรณ นนทบุตร
7.เด็กหญิง อลิซเบท ฮารดิ้ง
8.เด็กหญิง นภกมล โสดาโคตร
1.นาง สุกัญญา จำปาทิพย์
2.นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา กันถะบุตร
1.Miss Genevieve Domase Manio
32 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปณวรรธ ไชยโคตร
2.เด็กชาย เอกมล จันดากรณ์
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ ทำทวี
1.นาง ณัฐธยาน์ ธวัลพรธนโชติ
2.นาง พนมพร สำลี
33 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิชญาภา สายทอง
2.เด็กหญิง ศศิธร ไชยพิมูล
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ มั่นชาติ
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
2.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
2.เด็กชาย ภูวรินทร์ ลุนคำ
3.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
35 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มีพันธ์
2.เด็กชาย วายุภักษ์ วงศ์เสน่ห์
1.นาย ติณณ์ พรคนึง
2.นาย ธนโชติ สวัสดิ์ทา
36 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
3.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
4.เด็กชาย ธนากร ประจญ
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
8.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ หินแก้ว
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กชาย สภาพร สร้อยสน
1.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
2.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
3.นาย ประกิจ น้อยสงวน
4.นาย ติณณ์ พรคนึง
37 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พรรยชญ์ สาระพันธ์
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นนทนันท์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ณัฏฐ์ชัย สายลาด
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
39 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
40 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีสุข
2.เด็กหญิง กริษฐา ขันที
3.เด็กหญิง ลภัสรดา กิ่นมณี
1.นาง สมพร ประสาร
2.นาง ทองใบ ทันนา
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ฉันฑิต จันทะวงษ์
2.เด็กชาย สรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
42 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ศิริราช ประดับจันทร์
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
43 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรวดี น้อยพลาย
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาย วุฒิชัย ละเลิศ
46 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นาย เชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
47 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชญานนท์ สมพร
2.เด็กชาย นนทพัทร์ อินทรสุขศรี
1.นางสาว ธัญชนิต ใสขาว
2.Miss Grace Sheila Garas
48 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
2.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นาง สิริพัชรสุดา อินทจร
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พศิน แก้วจาระนัย
1.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปรเมศร์ บัวงาม
1.นาง จุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ
51 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ วิไล
1.นาง อำไพ หลักบุญ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม