#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ ธุรานุช
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชนันท์ มีวงษ์
2.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ กุลเกษ
3.เด็กหญิง ณภัทร ตำหนิชาติ
1.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
2.นาง สารีย์ เบ็ญจมาศ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวัง
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มิเชล แฟรนซีส โคลาเซอร์โด
2.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เทียมจิตต์
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรวรรดิ บุตรดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
2.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง สกุณตนา บุญตระการ
2.นาย บรรลือ บุญตระการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม