#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติยา ปัญญาเหลือ
1.นางสาว นพัชธนัญ บุตรอุดม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
2.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ ต้นวงศ์
1.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รัตติกานต์ มุ่งผล
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ปราณิสา จันทร์ธัญ
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุพัตรา จันเปรียง
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิฐินันท์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ผิวเรือง
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุธีกานต์ ขวัญเมือง
3.เด็กหญิง ชุติกมนต์ นาคพันธ์
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กรรณิกา สันขาว
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุวรรณภา บัวพันธ์
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ชัยพร เมธเมาลี
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ปรีดิ์รติ แก้วมณี
2.เด็กชาย ภาสกร เอื้อธนาคม
1.นาง ชุติมา แสวงผล
2.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชดา ลันดา
2.เด็กชาย เมธิชัย ทองลมุล
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง วาริษา เทาศิริ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
2.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
96.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จริงใจ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ณัฏฐ์พงษ์ ไชยณรา
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ บุญทอง
2.เด็กชาย โชคชาญชัย ดวงมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ เหล่าศักดิ์ศรี
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นพรัตน์ สายเนตร
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง รัชวลี แก่นศรียา
3.เด็กหญิง ชณิชกมนต์ นาคพันธ์
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร อูบคำ
2.เด็กหญิง พิชชาอร สายจันทร์
3.เด็กหญิง พิชญธิดา โทแก้ว
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จินตนา นรสิงห์
2.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
3.เด็กหญิง จีรพร ศรีพรม
4.เด็กหญิง อัมราพร เนตรศรีเงิน
5.เด็กหญิง ศลิษา ปัญญาเหลือ
6.เด็กหญิง วิภาดา พิญญาณ
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
9.เด็กชาย ถิรพล เสน่หา
10.เด็กชาย พิชัย วรรณทอง
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ถิรพล เสน่หา
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
5.เด็กหญิง ชมพู่ ทองลอย
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย นิธิดล ศรีมงคล
2.เด็กชาย ปภาวิน คำโกน
3.เด็กหญิง ศุอนงค์ รากวงศ์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง อุไรวรรณ สิงห์คร
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงค์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สิริวิมล ศรีระเริญ
2.เด็กหญิง มนัสวี บู่ตั้ง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นางสาว สมัย สะใบ
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง บงกชพร ไชยทอง
1.นาง สำราญ คำพิราช
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
33 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
34 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คุณานนต์ ไพรบึง
2.เด็กชาย ปรัชญ์สพล ส่งเจริญคุณวุฒิ
1.นาง ปัทมพร อินวัน
2.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กิตติภพ วรรณทอง
2.เด็กชาย วิถีชัย คำลอย
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศรายุทธ สารเดช
2.เด็กชาย สุพัฒน์ พุทธโชติ
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิดาภา ทนทาน
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สรรพพร มนทอง
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอฤทัย นามคง
1.นางสาว ณภาภัช นิยม
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กตัญณุตา ธัญญารักษ์
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา คำภาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาร์แก่น
43 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณฐพงศ์ คำโท
2.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ฐิติมา ศรีดาชาติ
4.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
5.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นาย ภักดี ลีลาศ
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม