#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กิตตินันท์ คำภาชีพ
2.เด็กหญิง วิลาศินี บุญชาติ
1.นาย เอกพงษ์ อินชื่น
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัส พุฒพวง
1.นางสาว จริยา คำจุล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย บูรณ์พิภพ ตรีเหรา
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ บุญชิต
1.นางสาว มะลิวัลย์ ตรีเหรา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม