#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
2.เด็กหญิง วิริยา โพธิ์ยา
3.เด็กหญิง วัชราพร ฤทธิ์เดช
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
64.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา ตะสน
2.เด็กหญิง ธัญชนก ตรีเหรา
3.เด็กหญิง ปิยวดี ศรีอุทุมพร
4.เด็กหญิง เพลินไพลิน ทางาม
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ เรืองเดช
6.เด็กหญิง ธนิษฐา ภาษี
7.เด็กหญิง มัณฑนา ศรไชยญาติ
8.เด็กหญิง วริศร จิบจันทร์
9.เด็กหญิง พิชญา พรมเพ็ญ
10.เด็กหญิง กมลเนตร ทองยัง
1.นางสาว วนิดา ศรไชยญาติ
2.นางสาว กฤตชนก เตชะสิทธิ์
3.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง โสรยา ดัชถุยาวัตร
1.นางสาว สุนารี พิมศร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม