#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อรวรรณ ใบบาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง สุชญา หาบุดตะ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณภ้ทร โบจรัส
1.นางสาว บัวเลียน บัวลา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ ภูมิพล
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิตรานุช สิมมาวัน
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงษเกษ
2.เด็กหญิง ชุติรดา โพธิชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย วศิน สืบสา
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัยย์สวรรค์ สัมนา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาย สุริยศักดิ์ เติมธินิจกุล
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ฮานิล มาฮามุด ดีบาน
2.เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ เชคเนอร์
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม