#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ มูลกลาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัจจิมา ฮงทอง
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์ภัทร์ ระยับศรี
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิ่นมนัส ตั้งมั่น
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนพร เพ็งชัย
2.เด็กหญิง กิตติมาภรณ์ กันยวิมล
3.เด็กหญิง ปานรดา หาญรุ่งโรจน์
1.นางสาว เสาวภาคย์ เสนาะสวัสดิกุล
2.นาง สุกัญญา คัญไทร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม