#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อัญญานี คำแก้ว
2.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
3.เด็กหญิง สุภาพร อยู่ศิริ
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สุชานันท์ ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง กฤตพร สวัสดิ์ชัย
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ มะลิวงศ์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อชิรยา อินธิเดช
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม