#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง สุทธิตา จำปาใด
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว กงล้อม
2.เด็กหญิง พุทธิตา หลังคา
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง วริษา สายทอง
2.เด็กหญิง ไพจิตร ขันอาสา
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายตั้ง
1.นาง ดาราวรรณ อินทร์โสม
2.นาย วัชระพงษ์ อินทร์โสม
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ศิริวิมล ศรีพรม
2.เด็กหญิง สสิกา วิมูลชาติ
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายทิพย์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง ข้าวหอม คณนา
3.เด็กชาย ศราวิน อินทะ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
3.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงศ์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทะสิม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง นรีรัตน์ เรื่อเรือง
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงศ์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง ปาลิตา อินทะ
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม