#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
2.เด็กหญิง กฤษณะสุวรรณ นิลเพชร
3.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว จิราภรณ์ วงค์พิทักษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญจา เลารุจิราสกุล
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
2.เด็กหญิง อรพินธ์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง จุฑามาศ บุศขาว
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
2.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
3.เด็กชาย ภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.นางสาว ธิติมา อ้อมชาติ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พีรเดช อายุวงศ์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รชต ตาลวิลาศ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วงศกร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
14 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถึงแสง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทันธิมา
3.เด็กหญิง วัลยา ทองแพรว
4.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
5.เด็กชาย ศุภนัฐ นิลทอง
6.เด็กหญิง ประกายเพชร สุดแก้ว
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
8.เด็กหญิง สิทธิพร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญยง
10.เด็กหญิง จันทกานต์ อิ่มสมบัติ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
3.นาง จตุพร นรเนตร
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.40
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม