#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
67.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสนะชัย
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศิชา คูณภาค
2.เด็กหญิง ฐิญาดา แพงศรี
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม