#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สิงหา บริสุทธิ์
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ นาคยอง
3.เด็กชาย อนุวรรตน์ สุภัตราภรรณ์
4.เด็กชาย ภานุพงค์ คำทรัพย์
5.เด็กชาย ธีระพร นาคยิ้ม
6.เด็กชาย ธีระพัฒน์ พิมเสน
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.80
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี แสงจันทร์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
79.68
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ภัทรวี จันทร์เภา
2.เด็กหญิง รัชนีกร เทียนเพ็ชร
3.เด็กหญิง สุทธิกานต์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง เกวลิน อินธิแสง
5.เด็กหญิง กิติยา งอมสงัด
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม